+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Баланс-2014

ЖКАК "Кыргызинстрах"

Баланс (сом.)
Статья на 01.01.2015г.
АКТИВДЕР  

Материалдык эмес активдер

279 360

Баардык инвестициялар

153 860 319

анын ичинде жер жана имараттар (кошумча курулуштар)

18 450 426

Капиталга катышуу

 

Туруктуу эмес кирешеси менен баалуу кагаздар

 

Туруктуу кирешеси менен баалуу кагаздар

12 963 441

Банктагы депозиттер

122 446 452

Кабыл алынган кайра камсыздандыруулар боюнча депо сыйлыктар

 

Дебитордук карыз

7 439 794

анын ичинде түз камсыздандыруу

6 097 174

кайра камсыздандыруу боюнча

372 259

башка

970 361

Туруктуу башка активдер, баардыгы

74 866 180

акча каражаттары

31 137 573

негизги каражаттар

42 755 911

башка активдер

972 696

Келечек мезгилдин чыгашалары

 

АКТИВДЕРДИН ЖЫЙЫНТЫГЫ

236 445 653

ПАССИВДЕР  

Өздүк капитал, баары

183 091 784

анын ичинде уставдык капитал

85 341 600

кошумча капитал

53 610 019

резервдик капитал

10 037 930

өткөн жылдардагы бөлүнбөгөн киреше

 

отчеттук жылдагы бөлүнбөгөн киреше

34 102 235

Техникалык камсыздандыруу резервдери

40 317 427

анын ичинде иштелип табылбаган сыйлыктардын резерви

259 124 239

РНП боюнча кайра камсыздагандар үчүн

-225 758 246

чыгашалардын резерви

12 271 440

кайра камсыздандыруучулардын үлүшү

-5 320 006

кайра камсыздандыруучулардын үлүшү

-5 320 006

жоготуунун өзгөрүү резерви

 

Башка техникалык камсыздандыруу резервдери

 

Кайра камсыздандыруучулардын үлүшү

 

Өткөрүлүп берилген коркунучтар боюнча депо сыйлыктар

 

Кредитордук карыз, баары

13 036 442

анын ичинде түз камсыздоо

 

кайра камсыздоо боюнча

9 472 878

Башка

3 563 564

Камсыздандыруусу жок техникалык резервдер

0

Пенсиялык жана ага окшош төлөмдөрдун резерви

 

Салык төлөмдөрүнүн резерви

 

Башка резервдер

 

Келечек мезгилдин кирешелери

 

Пассивдердин жыйынтыгы

236 445 6530