+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Баланс-2013

ЖКАК "Кыргызинстрах"

БАЛАНС (сом.)
СТАТЬЯ на 01.01.2014г.
АКТИВДЕР  

Материалдык эмес активдер

 

Баардык инвестициялар

92 204 865

анын ичинде жер жана имараттар (кошумча курулуштар)

18 561 030

Капиталга катышуу

 

Туруктуу эмес кирешеси менен баалуу кагаздар

 

Туруктуу кирешеси менен баалуу кагаздар

10 000 000

Банктагы депозиттер

63 643 835

Кабыл алынган кайра камсыздандыруулар боюнча депо сыйлыктар

 

Дебитордук карыз

7 825 534

анын ичинде түз камсыздандыруу

5 082 253

кайра камсыздандыруу боюнча

1 377 797

башка

1 365 483

Туруктуу башка активдер, баардыгы

92 426 742

акча каражаттары

50 604 918

негизги каражаттар

41 133 387

башка активдер

688 437

Келечек мезгилдин чыгашалары

 

АКТИВДЕРДИН ЖЫЙЫНТЫГЫ

192 457 140

ПАССИВДЕР  

Өздүк капитал, баары

150 650 733

анын ичинде уставдык капитал

72 364 320

кошумча капитал

53 610 019

резервдик капитал

16 340 692

өткөн жылдардагы бөлүнбөгөн киреше

 

отчеттук жылдагы бөлүнбөгөн киреше

8 335 702

Техникалык камсыздандыруу резервдери

29 589 149

анын ичинде иштелип табылбаган сыйлыктардын резерви

296 143 478

РНП боюнча кайра камсыздагандар үчүн

-268 356 947

чыгашалардын резерви

3 581 626

кайра камсыздандыруучулардын үлүшү

-1 779 008

жоготуунун өзгөрүү резерви

 

Башка техникалык камсыздандыруу резервдери

 

Кайра камсыздандыруучулардын үлүшү

 

Өткөрүлүп берилген коркунучтар боюнча депо сыйлыктар

 

Кредитордук карыз, баары

12 217 258

анын ичинде түз камсыздоо

 

кайра камсыздоо боюнча

10 412 175

Башка

1 805 083

Камсыздандыруусу жок техникалык резервдер

0

Пенсиялык жана ага окшош төлөмдөрдун резерви

 

Салык төлөмдөрүнүн резерви

 

Башка резервдер

 

Келечек мезгилдин кирешелери

 

Пассивдердин жыйынтыгы

192 457 140