+996 (312) 61 46 34
+996 (312) 98 67 68
+996 (558) 98 67 68
+996 (701) 98 67 68
+996 (777) 98 67 68
+996 (312) 61 45 88

  • Камсызданды- руу эсепкери
  • Кырсык учурунда комиссарды чакыруу
  • Камсыздандыруу агентини чакыруу
  • Камсыздандыруу агентердин реестри
  • Каттоо реестринин полиси

Ө

Өз ара – кайра камсыздандыруучу, өзүнүн кайра камсыздандыруу келишимдерин кайра камсыздандыруучунун өз ара адекваттуу тарабына жайгаштырууга ылайык тажрыйбасы.

Өз ара камсыздандыруу – бири-бирин чыгашага учураткан кезде, кабыл алынган шарттардын негизинде физикалык, юридикалык топтордун өз ара макулдашуусу.

Өз ара камсыздандыруу коомдору - камсыздандыруу полисин кармоочулар ээси жана мүчөлөрү болуп эсептелген өз ара камсыздандыруу компаниясы.

Өзгөртүүгө тийиш сыйлык - камсыздандыруучунун жоопкерчилигин көлөмун аныктоого мүмкун болгон жагдайларда ага алдын ала сыйлыгынын авансын же бир бөлүгүн берүүгө туура келет. Ал эми сыйлыктын акыркы суммасы полистин жарактуу мөөнөтү өткөндөн кийин такталат.

Өздүк кармап калуулар - цедент өзүнүн жоопкерчилигине калтырган (кармап турган)бул деңгээлден ашып кеткен суммаларды кайра камсыздандырууга берүү менен экономикалык жактан негизделген камсыздандыруу суммасынын деңгээли.